Điều Kiện và Điều Khoản Tham Gia Green Box Affiliate Program

Điều khoản và Điều kiện hợp tác Chương trình Tiếp thị liên kết của Greenbox này (Thỏa thuận hợp tác) được thiết lập và tham gia giữa Greenbox (“Greenbox” hoặc “chúng tôi”), và bạn (“Bên Liên Kết”, đơn vị đăng ký tham gia trở thành đối tác Affiliate của Greenbox). Các chính sách và điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác này được áp dụng khi bạn tham gia vào https://greenbox-online.com/pages/tiep-thi-lien-ket (“Chương trình Affiliate”).

Mỗi chiến dịch Affiliate (“Chiến dịch” hoặc “Offer”) được dẫn tới một trang đích cụ thể cho Chiến dịch đó (“Trang đích bán hàng”) và có thể chứa các chính sách và điều khoản bổ sung, và là một phần của Thỏa thuận hợp tác này. Bằng việc nộp đơn đăng ký hoặc tham gia vào một Chiến dịch, Bên Liên Kết hoàn toàn đồng ý với tất cả điều khoản và điều kiện hợp tác trong Thỏa thuận hợp tác này.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1. Greenbox: là đơn vị sở hữu và quản lý trang thương mại điện tử www.greenbox-online.com

2. Trang giao dịch thương mại điện tử: là trang thương mại điện tử www.greenbox-online.com

3. Sản phẩm của Greenbox: Là hàng hóa/dịch vụ được chào bán, bán và phân phối trên trang thương mại điện tử.

4. Chương trình Tiếp thị liên kết của Greenbox: là chương trình thông qua các Siêu liên kết trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết đưa ra các lời chào bán, và bán các sản phẩm/hàng hóa và/ hoặc dịch vụ đến Khách hàng.

5. Khách Thăm: Khách thăm được hiểu là các cá nhân/ người dùng internet được chuyển tiếp tới Trang thương mại điện tử bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Bên Liên Kết đăng trên hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết.

6. Siêu liên kết: Siêu liên kết là một đường dẫn đến Trang thương mại điện tử dưới hình thức địa chỉ URL duy nhất, được cung cấp thông qua Chương trình Liên kết, để Bên Liên Kết sử dụng trong Kênh truyền thông của mình (ví dụ như trang mạng điện tử đã được đăng ký), nhằm xác định các Bên Liên Kết.

7. Nhấp chuột: Nhấp chuột là việc người sử dụng kích hoạt đường dẫn Siêu liên kết của Chương trình Liên kết để đến với Sản phẩm của Greenbox

8. Phí Dịch Vụ: Là khoản phí Greenbox thanh toán cho Bên Liên Kết căn cứ trên số lượng Đơn Hàng Thành Công được thực hiện và tỷ lệ hoa hồng chia sẻ.

9. Cookies: Là mã lưu giữ thông tin truy cập của Khách hàng do đối tác dẫn vào Trang giao dịch thương mại điện tử.Thời gian lưu giữ Cookies là 30 (ba mươi) ngày.

10. Nguyên Tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng: Là trường hợp Khách Thăm có Đơn Hàng Thành Công từ nguồn quảng cáo do Bên Liên Kết đăng hoặc từ trang mạng của bên thứ ba, khi đó, Đơn Hàng Thành Công sẽ được tính cho trang mạng mà Khách Thăm có nhấp chuột cuối cùng ngay trước thời điểm đặt hàng tại Trang giao dịch thương mại điện tử. 

11. Hành vi bị cấm: Là các hành vi không được phép sử dụng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ theo thỏa thuận của các Bên. 

12. Thông Tin Mật: Là bất kỳ thông tin nào được thể hiện dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác này và những thông tin mà một Bên có thể có được trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này.

13. Nguyên Tắc Đơn Hàng Đầu Tiên: Là trong thời gian lưu giữ Cookies, chỉ tính Đơn Hàng Thành Công đầu tiên từ nguồn quảng cáo do Bên Liên Kết đăng; sau đó Khách Thăm đó tiếp tục phát sinh các đơn hàng tiếp theo thì các đơn hàng phát sinh sau đơn hàng đầu tiên không được tính vào Kết Quả Đăng Quảng Cáo.

14. Tài liệu quảng cáo: Bao gồm nhưng không giới hạn ở các khung banner quảng cáo, cửa sổ quảng cáo (popup) hoặc bất cứ thông tin sản phẩm nào được hiển thị theo các hình thức tương tự.

15. Đơn Hàng Thành Công: Là đơn hàng mua hàng hoá hoặc dịch vụ được hoàn tất trên Trang thương mại điện tử trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Khách Thăm được Bên Liên Kết dẫn đến Trang thương mại điện tử thông qua hệ thống quảng cáo của Bên Liên Kết. Đơn Hàng Thành Công không bao gồm các đơn hàng gian lận/giả mạo hoặc đơn hàng phát sinh từ Hành vi bị cấm. Đơn Hàng Thành Công cũng không bao gồm đơn hàng bị huỷ hoặc bị người mua từ chối nhận hàng hoặc bị trả hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận hàng.

16. Hệ thống của Greenbox: Là hệ thống trực tuyến do Greenbox cung cấp để Bên Liên Kết tham gia Chương trình Liên kết Greenbox và cung cấp cho Bên Liên Kết những thông tin thống kê và thông tin tài chính. Thông qua Hệ thống của Greenbox, Bên Liên Kết có thể tiếp cận các thông tin và tài liệu cần thiết, bao gồm: hoạt động của Bên Liên Kết, tiếp nhận tài liệu quảng cáo, đăng nhập để xem số tiền hoa hồng của Bên Liên Kết.

ĐIỀU 2. XÁC LẬP HỢP TÁC

Quan hệ Hợp Tác giữa Greenbox và Bên Liên Kết về việc đăng tải các Tài liệu quảng cáo của Greenbox chỉ được xác lập thông qua quy trình đăng ký trên Hệ thống của Greenbox. Bên Liên Kết phải gửi Mẫu đơn đăng ký để tham gia vào Chương trình Tiếp thị liên kết của Greenbox thông qua Hệ thống của Greenbox, theo đó đồng ý với các điều khoản, điều kiện Hợp tác này.

ĐIỀU 3: PHẠM VI CÔNG VIỆC

3.1 Phạm vi công việc là việc Bên Liên Kết tham gia vào các Chương trình Tiếp thị liên kết và quảng bá cho Greenbox dựa trên Hệ thống của Greenbox. Greenbox sẽ chọn lọc và cung cấp các Tài liệu Quảng cáo có sẵn cho Bên Liên Kết với vai trò một nhà quảng cáo trên Hệ thống của Greenbox. 

3.2 Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm cho việc đưa các Tài liệu Quảng cáo lên Kênh truyền thông đã đăng ký trong Chương trình Liên kết Greenbox. Căn cứ vào các quyền của Greenbox quy định tại Thỏa thuận Hợp tác này, Bên Liên Kết được toàn quyền quyết định có đưa tài liệu quảng cáo của Greenbox lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hay không và trong thời gian bao lâu, trừ khi Greenbox có yêu cầu khác. Bên Liên Kết sẽ được quyền gỡ bỏ các Tài liệu Quảng cáo này bất cứ lúc nào. Bên Liên Kết chỉ được phép đưa các tài liệu quảng cáo của Greenbox lên Kênh Quảng cáo với điều kiện những Kênh Quảng cáo này đã được chấp thuận bởi Greenbox.

3.3 Đổi lại cho những Đơn hàng Thành công, Bên Liên Kết sẽ được nhận hoa hồng từ Greenbox, dựa trên mức độ và giá trị thực của dịch vụ. 

3.4 Chương trình Liên kết sẽ không thiết lập bất cứ quan hệ nào giữa Các Bên nằm ngoài phạm vi Thỏa thuận Hợp tác này. 

3.5 Các điều khoản và điều kiện riêng của Bên Liên Kết cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Greenbox và do đó, sẽ không được áp dụng ngay cả khi Greenbox không phản đối tính hợp lệ của những điều khoản và điều kiện này.

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT CỦA BÊN LIÊN KẾT

4.1. Bên Liên Kết không được sử dụng và/hoặc sửa đổi các Tài liệu Quảng cáo và nội dung được truy cập thông qua Hệ thống của Greenbox mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Greenbox, trừ khi việc cho phép được quy định cụ thể theo các điều khoản của Thỏa thuận Hợp tác này. 

4.2. Bên Liên Kết không được sử dụng thư quảng cáo điện tử để quảng bá, truyền thông hoặc tiếp thị cho Greenbox, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Greenbox. 

Greenbox sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả các yêu cầu của bên thứ ba trong trường hợp có các vấn đề phát sinh từ việc gửi thư điện tử của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết tự chịu trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến thư điện tử của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được phép sử dụng thương hiệu cũng như từ “Greenbox” trong địa chỉ thư điện tử, trong URL, trong mã nguồn, và trong tiêu đề của thư điện tử. Trong mọi trường hợp, Bên Liên Kết phải ghi hoặc diễn tả một cách rõ ràng rằng các thư điện tử được gửi từ Bên Liên Kết chứ không phải được gửi trực tiếp từ Greenbox. Thư điện tử của Bên Liên Kết phải được Greenbox phê duyệt trước khi gửi đi. Bên Liên Kết phải bồi thường các chi phí, trong trường hợp vi phạm yêu cầu của bên thứ ba hay vi phạm các điều khoản hạn chế nêu trên. 

4.3. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động thường xuyên của kênh truyền thông của mình, bao gồm cả kênh truyền thông của các đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết không được đưa lên Kênh truyền thông của Bên Liên Kết các nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức công cộng, hoặc xâm phạm quyền của bên thứ ba. Nội dung cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình kích động bạo lực, nội dung và ảnh minh họa gợi dục và khiêu dâm, tuyên bố gây nhầm lẫn hoặc nội dung mang tính phân biệt đối xử (ví dụ về giới tính, chủng tộc, chính trị, tôn giáo, quốc tịch hoặc tàn tật). Những nội dung này không được đề cập trên kênh truyền thông của Bên Liên Kết, và cũng không được tạo đường dẫn liên kết từ những kênh truyền thông nói trên đến nội dung tương ứng trên các trang mạng điện tử khác. 

4.4. Kênh truyền thông của Bên Liên Kết hoặc các kênh quảng cáo liên quan khác không được tiến hành, thực hiện, sử dụng, triển khai hay thiết lập thỏa thuận, các hoạt động truyền tải hoặc chia sẻ mà không có sự đồng ý trước của Greenbox.

4.5. Bên Liên Kết không được tạo và/hoặc duy trì trang mạng/chương trình ứng dụng mà có thể dẫn đến nguy cơ nhầm lẫn với hình ảnh hoặc hiện diện của Greenbox trên các trang mạng/ nền tảng trực tuyến hoặc ứng dụng điện thoại di động. Bên Liên Kết không được sao chép hình ảnh hoặc hiện diện của Greenbox, cũng như không được sao chép ảnh, đồ họa, thiết kế, văn bản hoặc nội dung khác từ trang mạng của Greenbox. Nghiêm cấm việc thu thập bất kỳ thông tin nào trên trang mạng của Greenbox. Đặc biệt, Bên Liên Kết phải tránh tạo ấn tượng rằng trang mạng của Bên Liên kết là một dự án của Greenbox hoặc đơn vị điều hành trang điện tử đó là liên quan với Greenbox theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào. Việc bên Liên kết sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào từ hình ảnh hoặc hiện diện của Greenbox trên trang mạng hoặc phương tiện truyền thông hoặc logo hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Greenbox cần phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Greenbox. 

4.6. Bên Liên Kết phải chịu trách nhiệm, đối với Greenbox, về việc đảm bảo rằng nội dung quảng cáo của Bên Liên Kết không vi phạm dù là trực tiếp hay gián tiếp tới quyền sở hữu của bên thứ ba cả trong lẫn ngoài nước hoặc các quyền bất kỳ khác dù chúng chưa đáp ứng điều kiện đặc biệt nào để được pháp luật bảo vệ. 

4.7. Nghiêm cấm sử dụng SEM và quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu Greenbox hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Greenbox để dẫn đến trang Sản phẩm của Greenbox. Nói cách khác, “Greenbox” và các từ hoặc cụm từ tương tự khác mà có thể gây hiểu lầm là Greenbox được xem như là từ khóa cấm. 

4.8. Việc quảng cáo cho Greenbox thông qua các hoạt động trên mạng xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn ở Facebook, Snapchat, Zalo, Instagram, Pinterest, Twitter) chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của Greenbox và không được sử dụng chữ Greenbox hoặc thương hiệu Greenbox hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Greenbox, hay hiển thị nội dung gây nhầm lẫn với hoạt động chính thức của Greenbox trên trang mạng xã hội. 

4.9. Bên Liên Kết sẽ không thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên Hệ Thống của Bên Liên Kết thứ ba. Bên Liên Kết chỉ được phép chuyển lưu lượng truy cập của mình và/hoặc của đơn vị liên kết thứ cấp của mình (trong trường hợp có mạng liên kết thứ cấp), đến trang Sản phẩm của Greenbox. 

4.10. Bên Liên Kết phải đảm bảo rằng sẽ thiết lập các Cookies chỉ khi tài liệu quảng cáo hiện hữu trên Chương trình Tiếp thị liên kết của Greenbox đang được hiển thị trên Trang mạng của Bên Liên Kết và người dùng nhấp chuột một cách tự nguyện và có ý thức. Việc sử dụng layer, các add-ons, iFrame, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo Tự động chuyển hướng [1], cookie dropping, công nghệ postview, các quảng cáo gây nhầm lẫn khiến người xem hiểu sai mà nhấp chuột làm hiển thị một nội dung định sẵn nào đó, thì đều không được phép và là Hành vi bị cấm. Đối với các chiến dịch, quảng cáo trên chương trình ứng dụng dẫn đến việc cài đặt bắt buộc các ứng dụng của Nhà quảng cáo cũng là Hành vi bị cấm. Để làm rõ, việc cài đặt bắt buộc cũng bao gồm các hành động không yêu cầu người sử dụng cho phép trước khi bắt đầu tải về/ chuyển hướng. 

4.11. Việc sử dụng các đề nghị giao kết, các tên sáng tạo hoặc tên thương hiệu dành cho bất cứ cuộc thi hay chương trình xổ số nào cũng đều bị nghiêm cấm. 

4.12. Bên Liên Kết chỉ được quảng bá các phiếu mua hàng ưu đãi, mã giảm giá mà Greenbox đã phê duyệt cụ thể cho các Bên Liên Kết hoặc truyền tải qua các bản tin của Bên Liên Kết. Không được phép quảng bá cho các phiếu mua hàng ưu đãi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản tin gửi khách hàng, quảng cáo trên báo in hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng. 

4.13. Bất kỳ sự vi phạm nào của Bên Liên Kết về nghĩa vụ theo quy định tại Thỏa thuận Hợp tác này hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của Greenbox sẽ cho phép Greenbox chấm dứt Thỏa thuận Hợp tác này một cách chính đáng theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khiếu nại bổ sung mà Greenbox được quyền đối với Bên Liên Kết. Đặc biệt, Greenbox được quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả và bất kỳ dịch vụ liên quan đến Bên Liên Kết.  

4.14. Bên Liên Kết phải ngay lập tức tháo gỡ các tài liệu quảng cáo của Greenbox khỏi trang mạng điện tử hoặc nền tảng trực tuyến của Bên Liên Kết khi Greenbox có yêu cầu. 

4.15. Không làm ảnh hưởng đến bất cứ quyền yêu cầu bồi thường, quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Greenbox trong Thỏa thuận Hợp tác này, Bên Liên Kết phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho Greenbox không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại có thể duy trì, thiết lập, thực hiện hoặc bị cáo buộc chống lại Greenbox, hoặc thiệt hại mà Greenbox phải gánh chịu và phát sinh (dù cho trực tiếp hoặc gián tiếp) từ, trong quá trình hoặc liên quan đến việc vi phạm các nghĩa vụ trong Thỏa thuận Hợp tác của Bên Liên Kết hoặc dựa trên các vi phạm pháp luật của Bên Liên Kết. Bên Liên Kết có nghĩa vụ bồi thường cho Greenbox đối với tất cả các yêu cầu mà bên thứ ba xác lập dựa trên các hành vi vi phạm đã nêu trên. Nếu Greenbox yêu cầu Bên Liên Kết cung cấp thông tin hoặc giải trình nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật, Bên Liên Kết có nghĩa vụ cung cấp những nội dung này cho Greenbox trong khoảng thời gian cần thiết nhưng không quá ba (03) ngày lịch kể từ ngày nhận được yêu cầu của Greenbox, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ Greenbox một cách hợp lý trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật. 

4.16. Bên Liên Kết phải bồi thường cho Greenbox đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba dựa trên các hành vi vi phạm Thỏa thuận Hợp tác này hoặc vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này. Các chi phí này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư, án phí hoặc chi phí giải quyết tranh chấp khác (ví dụ như chi phí để thực hiện những quy trình độc lập nhằm thu thập chứng cứ, thiệt hại và những bất lợi khác mà Greenbox phải gánh chịu). 

4.17. Ngoài ra, Bên Liên Kết sẽ không được mua bất kỳ Sản phẩm nào tại Trang thương mại điện tử để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. Tương tự như vậy, Bên Liên Kết không được yêu cầu hoặc khuyến khích bất kỳ bạn bè, người thân hoặc cộng sự của mình mua bất kỳ Sản phẩm nào thông qua các tài liệu Quảng cáo được Greenbox cung cấp, để bán lại hoặc dùng cho mục đích thương mại với bất cứ hình thức nào. 

4.18. Bên Liên Kết cam kết rằng mình đã có và sẽ duy trì tất cả các giấy phép, giấy chấp thuận, phê duyệt, đăng ký hoặc tài liệu tương tự, để thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này và sẽ thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở Luật Quảng cáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân. 

4.19. Trong trường hợp Bên Liên Kết vi phạm Thỏa thuận Hợp tác này, Greenbox có toàn quyền quyết định việc không thanh toán cho Bên Liên Kết bất kỳ khoản thanh toán nào Bên Liên kết được hưởng nhưng phát sinh từ các hành vi vi phạm Thỏa thuận Hợp tác này. 

Trong trường hợp vi phạm xuất phát từ một đơn vị liên kết thứ cấp trong mạng lưới của Bên Liên Kết, Greenbox có thể yêu cầu Bên Liên Kết bồi thường cho Greenbox một khoản tương đương 30% số tiền Greenbox thanh toán cho Bên Liên Kết trong 03 tháng gần nhất trước đó.

ĐIỀU 5: DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI GREENBOX 

5.1. Bên Liên Kết sẽ được cung cấp các tài liệu quảng cáo sau khi gia nhập Chương trình Tiếp thị Liên kết Greenbox. Các tài liệu quảng cáo này sẽ được cập nhật theo từng thời kỳ. 

5.2. Greenbox sẽ vận hành Trang thương mại điện tử trong các giới hạn về khả năng kỹ thuật của Greenbox. Greenbox sẽ không có nghĩa vụ, trong các giới hạn này, bảo đảm Trang thương mại điện tử không bị lỗi và không bị gián đoạn truy cập. Chất lượng và sự chính xác của các sản phẩm, tài liệu quảng cáo và các tập tin định dạng csv được cung cấp trên Hệ thống của Greenbox sẽ thuộc quyền định đoạt tuyệt đối của Greenbox. 

5.3 Tất cả các hoạt động của Bên Liên Kết sẽ được ghi nhận thông qua Hệ thống của Greenbox và Bên Liên Kết có thể truy cập vào các thống kê và báo cáo có liên quan. Các khoản hoa hồng mà Greenbox trả cho Bên Liên Kết được dựa trên Đơn Hàng Thành Công và giá trị thuần của Đơn Hàng Thành Công.  

5.4 Bên Liên Kết, khi tham gia vào Hệ thống của Greenbox và phù hợp với các điều khoản và điều kiện mà Bên Liên Kết đã đồng ý với Greenbox đối với vấn đề này, được nhận hoa hồng từ Greenbox liên quan đến các Đơn Hàng Thành Công thực tế được xác lập nhờ hoạt động quảng bá về Greenbox đang được Bên Liên Kết triển khai trên trang mạng điện tử/chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết.  

ĐIỀU 6. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO GIAO DỊCH XÁC LẬP TỪ TRANG MẠNG ĐIỆN TỬ GREENBOX 

6.1. Greenbox sẽ trả một khoản hoa hồng dựa trên doanh số phát sinh từ những truy cập từ Trang mạng điện tử hoặc ứng dụng di động của Bên Liên Kết. Để thưởng cho các nhà liên kết hoạt động hiệu quả nhất, Greenbox đã đưa ra một cơ cấu phân loại mức hoa hồng áp dụng cho các giao giao dịch xác lập trên Hệ thống của Greenbox.

6.2. Hoa hồng được tính dựa trên giá trị thuần của đơn hàng:

a. Giá trị thuần của đơn hàng = [Tiền khách hàng trả – (Phí vận chuyển + khoản giảm giá nếu có)]

6.3. Tiền thanh toán cho Bên Liên Kết = [Giá trị thuần của đơn hàng x  tỷ lệ hoa hồng] 

6.4. Cấu trúc hoa hồng có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào (vd, bằng cách cộng thêm hoa hồng cho một số bên liên kết nhất định), để khuyến khích phương án kinh doanh tốt nhất và khen thưởng cho thành tích vượt trội. Vui lòng xem thêm thông tin tại Điều 12.3. 

6.5. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác dành cho Greenbox, Greenbox có quyền giữ lại, và Bên Liên Kết đồng ý rằng nếu Greenbox xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4, hoặc nếu có lỗi kỹ thuật của Bên Liên Kết, chẳng hạn như định dạng liên kết không đúng, thì Greenbox có quyền không thanh toán khoản hoa hồng có liên quan, và Bên Liên Kết đồng ý rằng Bên Liên Kết sẽ không đủ điều kiện để hưởng bất kỳ khoản hoa hồng nào có liên quan đến những vấn đề này. Sau khi Greenbox phát hiện Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4, hoặc thực hiện Hành vi bị cấm, Greenbox có thể yêu cầu Bên Liên Kết thanh toán một khoản hoàn trả chiết khấu bổ sung tương đương 30% số tiền Greenbox đã thanh toán cho Bên Liên Kết. 

ĐIỀU 7. HOA HỒNG CỦA BÊN LIÊN KẾT CHO CÁC GIAO DỊCH ĐƯỢC XÁC LẬP TỪ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CỦA GREENBOX 

7.1. Greenbox đồng ý chi trả một khoản hoa hồng trên các doanh số Đơn Hàng Thành Công phát sinh từ lưu lượng truy cập thông qua Trang mạng điện tử/Chương trình ứng dụng của Bên Liên Kết. Greenbox đưa ra mức hoa hồng trên từng Đơn Hàng Thành Công thuần không bao gồm phần hoàn trả chiết khấu.

7.2. Không ảnh hưởng đến các quyền hoặc chế tài khác của Greenbox, nếu Greenbox xác định rằng Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này, bao gồm nhưng không giới hạn ở những vấn đề liên quan đến các nội dung bị cấm tại Điều 4 hoặc thực hiện Hành vi bị cấm, hoặc định dạng Siêu liên kết không đúng, thì Greenbox có quyền không thanh toán các khoản hoa hồng có liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Bên Liên Kết không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hoặc hạn chế nào theo Thỏa thuận Hợp tác này. 

ĐIỀU 8. PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI 

8.1. Greenbox và Bên Liên Kết đồng ý rằng việc theo dõi và báo cáo sẽ được tiến hành bởi Hệ Thống của Greenbox bằng cách sử dụng Cookies trên trình duyệt của người dùng để truy ngược giao dịch về Bên Liên Kết và sử dụng thiết bị hoặc phần mềm định danh để theo dõi giao dịch được thực hiện ở Trang giao dịch thương mại điện tử.

8.2. Một giao dịch Bên Liên Kết được hưởng hoa hồng là giao dịch có nhấp chuột cuối cùng theo Nguyên Tắc Nhấp Chuột Cuối Cùng. 

8.3. Cookies sẽ tồn tại trong vòng 30 ngày. 

ĐIỀU 9. THANH TOÁN 

9.1. Greenbox có khoảng thời gian chờ là 30 ngày để xác thực tình trạng doanh số bán hàng được theo dõi của mỗi tháng. 

9.2. Bên Liên Kết có thể đăng nhập vào hệ thống của Greenbox để theo dõi số tiền hoa hồng đã được tích lũy. Hàng tháng, Greenbox sẽ gửi đối soát qua email đăng ký của Bên Liên Kết qua hệ thống của Greenbox về mức hoa hồng mà Bên Liên Kết đạt được. 

9.3 Với các Bên Liên Kết là cá nhân, Bên Liên Kết có thời gian 02 ngày làm việc để phản hồi và xác nhận kết quả hoa hồng. Sau thời gian 02 ngày làm việc nếu Greenbox không nhận được bất kỳ một email phản hồi nào của Bên Liên Kết về kết quả đối soát qua email: info@greenboxglobe.com thì nghĩa là Bên Liên Kết đồng ý với mức hoa hồng mà Greenbox đã gửi qua email.

9.3. Việc chi trả cho Bên Liên Kết sẽ được thực hiện mỗi tháng một lần hoặc sau 30 ngày kể từ khi Greenbox nhận được hóa đơn và biên bản đối soát có xác nhận của 2 bên nếu Bên Liên Kết là tổ chức.

9.4. Với các Bên Liên Kết là cá nhân, các khoản Thanh toán sẽ bị khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân, theo quy định của Nhà nước. Mức thuế hiện đang được áp dụng theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính là 10% đối với khoản thu nhập trên 2,000,000 đ (Hai triệu đồng). Các khoản Thanh toán dưới 2,000,000 đ sẽ được miễn trừ Thuế thu nhập cá nhân.

9.5. Nếu các khoản thanh toán phải chịu thuế nhà thầu, Greenbox sẽ khấu trừ số thuế đó vào khoản thanh toán, chi trả cho Bên Liên Kết số tiền sau khấu trừ và đồng thời cung cấp cho Bên Liên Kết chứng nhận hoặc tài liệu tương đương về số thuế nhà thầu. 

ĐIỀU 10. BẢO MẬT 

10.1    Thông tin mật theo quy định tại điều này có nghĩa là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Thỏa thuận Hợp tác, cùng bất cứ thông tin, phát hiện, dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, loại hoặc phương thức thể hiện nào mà:

a. Liên quan đến các Bên hoặc một Bên; hoặc

b. Liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác này hoặc việc thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này; hoặc

c. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh của một Bên, dù là thực tế hay đang đề xuất, đã được tiết lộ trong quá trình đàm phán, hình thành và thực hiện. 

10.2 Bên Liên Kết có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin được Greenbox cung cấp hoặc các thông tin khác liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác và không tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Greenbox trừ trường hợp được yêu cầu hợp pháp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong trường hợp như vậy, Bên Liên Kết có trách nhiệm phải thông báo trước cho Greenbox  trong Thỏa thuận Hợp tác này về yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu. 

10.3 Trách nhiệm bảo mật thông có hiệu lực không thời hạn, kể cả khi kết thúc thời hạn Thỏa thuận Hợp tác. 

ĐIỀU 11.   LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

11.1 Thỏa thuận Hợp tác này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. 

11.2 Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận Hợp tác này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, hoặc vô hiệu Thỏa thuận Hợp tác sẽ được nỗ lực giải quyết thông qua đàm phán thiện chí giữa các Bên trong thời gian đến ba mươi (30) ngày hoặc lâu hơn nếu các Bên có thoả thuận nhưng cũng không vượt quá thời. 

11.3 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận Hợp tác này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại trung tâm trọng tài quốc tế việt nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo quy tắc tố tụng trọng tài của trung tâm này. Nơi giải quyết tranh chấp là thành phố Hồ Chí Minh và ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.